Kvartærgeologisk kartlegging av Bjerkvik, Nordland

En kvartærgeologisk kartlegging av Bjerkvik, Nordland, er utført i målestokk 1:15 000. Kartleggingen har som formål å gi en oversikt over utbredelsen og typen av løsmasser i området samt prosesser som virker på disse og som kan forårsake skred. Identifisering av tidligere skred og områder hvor det foregår aktiv erosjon er vektlagt. Resultatene danner et grunnlag for videre geotekniske undersøkelser, skredfarevurderinger og sikringstiltak. Kartleggingen viser at finkornige hav- og fjordavsetninger finnes flere steder i det kartlagte området, hovedsakelig langs og på dalsidene, men også enkelte steder hvor Elvegårdselva og Prestjordelva har erodert ned i slike avsetninger. Det er hovedsaklig langs disse elvene det er aktiv erosjon i dag. Ellers er det kartlagt større områder med breelv og elveavsetninger, samt strandavsetninger i overflaten. Finkornige hav- og fjordavsetninger ligger trolig under disse flere steder og på varierende dyp. Selve Bjerkvik sentrum ligger oppå grovere elveavsetninger (delta) med tykkelse på ~5 - > 15 m. Større breelvavsetninger finnes lengst i nord ved Storskogmoen og i øst ved Elvegårdsmoen. Spor av tidligere skredaktivitet i hav- og fjordavsetninger er kartlagt i områdene Rapdalen, Elvelund og Myrvang. Her er det også aktiv erosjon i dag med til dels høye skråninger med hav- og fjordavsetninger. Resultatene som presenteres i denne rapporten vil kunne være til hjelp i arealforvaltning og planlegging, og kan også danne grunnlag for undervisning, forskning og arkeologiske arbeider. I tillegg vil kartet kunne si noe om løsmassenes bruksegenskaper.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2011.048
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Leirskredkartlegging
Prosjektnr:
300700
Fylke:
Nordland