Kommunedelplan Tromsdalen, Verdal. Oversikt over geologiske forhold, marked og produksjon av kalkstein

NGU-RAPPORT
|
2012.003
|
Forfattere
Gautneb, Håvard
|
Utgivelsesår
2012
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2012
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
343300
Summary
Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Innherred Samkommune i forbindelse med utarbeidelse av en kommunedelplan for Tromsdalen. Rapporten beskriver de geologiske forhold rundt Tromsdalen kalksteinsforekomst og sammenligner Tromsdalskalken med andre norske kalksteinsforekomster. Det blir også gitt en oversikt over bruksområder, marked og produksjon av kalkstein globalt og nasjonalt.
I Tromsdalen har kalkstein og fyllitt et overflateareal på henholdsvis ca. 7 km2 og 10 km2. Dagens bruddområde har et areal på 0,3 km2 og det totale undersøkte og oppborede areal med kalkstein er på ca 3 km2. Tromsdalkalken har vært kjent som en stor og meget ren kalksteinsforekomst siden tidlig på 1960-tallet. Kalken har sammensetning på ca. 55% CaO, 0,6% MgO og lavt innhold av andre komponenter. Dette er en sammensetning som tilsvarer en meget ren kalkstein. Rapporten viser at kalken i gjennomsnitt er blant de reneste forekomstene som er i produksjon i Norge, og kan ikke erstattes av noen andre kjente forekomster som ikke allerede er i produksjon til andre formål. Internt har kalken en ganske kompleks kvalitetsvariasjon, som gjør at dagens produsent må utføre en nøye kvalitetskartlegging og produksjonskontroll.
For å utnytte forekomstens kvaliteter optimalt er det bergfaglig mest fornuftig at forekomsten utnyttes i sin helhet ved dagbruddsdrift.
Kommune
VERDAL
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Små oppdrag: Industrimineraler og metaller