Knuseprosedyrens innvirkning på fallprøven. Delrapport 2

Seks ulike prøvemengder av samme bergart er knust ned med konstant utløpsåpning på en laboratorieknuser med den hensikt å undersøke om prøvemengden innvirker på knuseforløpet og fallprøveresultatet. Resultatet fra dette innledende knuseforsøket viser at det er en sammenheng mellom fallprøveresultatet og mengde nedknust materiale. Fallprøveresultatet forbedres med økende prøvemengde. Det må utføres et utvidet knuseforsøk før endelig konklusjon kan trekkes, men foreløpig resultat tyder på at det kan være sammenheng mellom prøvemengde og utløpsåpning for å optimal knusing. Optimal knusing for fallprøven oppnås når det produseres mest materiale innen- for testfraksjonen 8.0-11.2 mm. Før ny standardisering av forskrift for laboratorieknusing ved fallprøvetest- ing revideres bør det utføres flere undersøkelser som klarlegger forholdet mellom prøvemengde, utløpsåpning og fallprøvetesten.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
94.063
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport