Kjemisk kvalitet på salgsproduktet jord

Norges geologiske undersøkelse har undersøkt salgsproduktet jord fra flere jordsorteringsanlegg i Bergen. Anleggene er undersøkt fire ganger i løpet av et år. Fra hvert anlegg ble det tatt ti prøver fra salgsklar jord som ble analysert for arsen, tungmetaller, PAH og PCB, jf. Klima og forurensningsdirektoratets veileder for undersøkelse av jordforurensning i eksisterende barnehager og lekeplasser. I alt er åtte jordsorteringsanlegg undersøkt, tre av anleggene er undersøkt ved alle fire besøkene. Resultatene varierer både i hvert enkelt anlegg og mellom hver gang anlegget ble prøvetatt. Konsentrasjonen for arsen, tungmetaller, PAH og PCB er jevnt over lave, med kun to tilfeller der gjennomsnittsverdien ligger over den tillatte verdien. Likevel har flere prøver høyere nivåer enn den tillatte maksimumskonsentrasjonen. Dette gjelder i særlig grad benzo(a)pyren, men også bly og arsen. Tilsvarende undersøkelser er ikke kjent fra Norge. Mattilsynet har samtidig undersøkt fern av de undersøkte jordsorteringsanlegg med mål om å få en oversikt over de rutiner anleggene har for å sikre kvaliteten på utsalgsjorden. Resultatene viser: - nødvendigheten i å ta tilstrekkelig nok prøver hver gang - nødvendigheten i å ta prøver regelmessig - at benzo(a)pyren er en utfordring hos flere jordleverandører i Bergen - arsen, bly, nikkel, sink og PAH16 over tillatte grenser i enkeltprøver - nytten av kontroller og bevisstgjøring rundt kvaliteten av salgsproduktet jord hos de ulike anleggene. Til sammen viser undersøkelsen behov for økt oppmerksomhet om kvalitet ved salgsproduktet jord, og behov for standardiserte kvalitetsrutiner som sikrer dokumentasjon og sporbarhet ved salg av jord.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2010.064
Page number:
30 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
PCB-holdige rivemasser fra riving av bygg
Prosjektnr:
328000