Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Sør-Trøndelag fylke.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Sør-Trøndelag fylke er kart- leggingen utført av Veritas Miljøplan A/S, Trondheim. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Sør-Trøndelag fylke er det totalt kartlagt 135 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 99 lokaliteter. Det er registrert tre lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov for snarlige undersøkelser eller tiltak), atten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for viderre undersøkelser) og 78 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Sør-Trøndelag er et fylke der industrien er konsentrert rundt de største byene og tettstedene. Kommunene Malvik, Melhus, Orkdal og Trondheim har over halvparten av de registrerte lokalitetene i fylket. Flere av fylkets 25 kommuner er dominert av primær- og servicenæringer med relativt lite industrivirksomhet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.127
Page number:
192
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport