Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Oppland fylke.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Oppland fylke er kartleggingen utført av Berdal Strømme a.s. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fem rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Oppland fylke er det totalt kartlagt 112 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 85 lokaliteter. Det er registrert tre lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige under- søkelser eller tiltak), tre lokaliteter i rangeringsgruppe 2* (saken er under behandling/vurdering hos SFT), nitten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 60 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Oppland er et fylke med relativt få industribedrifter i de bransjer som er prioritert i kartleggingen. Flere av fylkets 26 kommuner er dominert av primær- og servicenæriner med relativt lite industrivirksomhet. De fleste bedriftene som er registrert i kartleggingen, er med få unntak etablert rundt de større sentra i fylket.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.122
Page number:
184
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland