Kartlegging av Saltstraumen marine verneområde

Saltstraumen i Nordland er definert som verdens sterkeste tidevannsstrøm, og er derfor vurdert som et unikt kystareal med høy verneverdi. Med bakgrunn i etablering av Saltstraumen marine verneområde har Fylkesmannen i Nordland og NGU inngått en offentlig - offentlig samarbeidsavtale om utføring av prosjektet "Kartlegging av Saltstraumen marine verneområde". NGU har gjort maringeologisk kartlegging i verneområdet og utarbeidet marine grunnkart. NIVA har utført biologiske analyser og registrert naturtyper langs videolinjene innsamlet av NGU, i tillegg til å sammenstille eksisterende miljødata. Datasettene fra NGU og NIVA er så benyttet av NGU til å lage en romlig prediktiv modell av naturtypene i verneområdet. Det marine verneområdet dekker et sjøareal på 24,7 km2, og inkluderer overflata, vannsøyla og sjøbunnen. Kartleggingstokt med NGUs forskingsfartøy F/F Seisma fant sted i september 2014. Det ble samla inn data med Wassp (multistråleekkolodd), Topas (sedimentekkolodd), undervassvideokamera og sedimentprøver med grabb. For opparbeiding av de marine grunnkarta er det benytta detaljert multistrålebatymetri og reflektivitetsdata som viser relativ hardhet/jevnhet av bunnen, samt video og prøvetaking for verifisering av bunnforhold. Kartserien omfatter dybdeforhold, bunnsedimenter (kornstørrelse), skråning, naturtyper, ankringsforhold, gravbarhet og bunnfellingsområder. Kartleggingsresultata fra prosjektet vil bli publisert på www.ngu.no og www.mareano.no. Fordelinga av bunnsedimenter i Saltstraumenområdet gjenspeiler i stor grad dybde- og strømforhold; finkorna sedimenter som slam og sand blir avsatt i dype områder med lite bunnstrøm, mens i grunne områder med mye strøm er det erosjon eller ingen avsetning av sedimenter. I de grunne områdene med mye strøm er det fjell og grove sedimenter som grus, stein og blokk. Modelleringa av naturtyper er basert på marine hovedtyper fra Naturtyper i Norge versjon 1.0 (NiN 1.0). Sju marine hovedtyper - M8 Fast afotisk saltvannsbunn, M10 Tareskogsbunn, M11 Annen fast eufotisk saltvannsbunn, M12 Mellomfast afotisk saltvannsbunn, M13 Mellomfast eufotisk saltvannsbunn, M14 Løs afotisk saltvannsbunn og M15 Løs eufotisk saltvannsbunn er registrert og romlig predikert, noe som viser Saltstraumen marine verneområdes diverse natur.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2015.057
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Marine grunnkart - Saltstraumen marine verneområde
Prosjektnr:
359500
Fylke:
Nordland