Kartlegging av kvartsitt mellom Finnfjordvatn og Tømmervika i Sørreisa kommune, Troms.

Formålet med arbeidet var å bestemme utstrekning og tykkelse av sonen med kvartsittiske bergarter mellom Finnfjordvatn og Tømmervika, samt undersøke om sonen inneholder partier av en slik kvalitet og mengde at kvartsitten kunne være av interesse som industriråstoff, i første rekke til ferrosili- sium. Den ca. 6 km lange sonen ble geologisk kartlagt. Tykkelsen er 60-100 m. Bergartstypene veksler mellom kvartsitt, feltspatisk kvartsitt og kvarts- skifer. Den reneste kvartsitten opptrer i sonens N-lige og undre del. Denne delen ble prøvetatt i et profil med 18 knakkprøver som ble lupeundersøkt, men ikke kjemisk analysert. Prøvene viser at innholdet av uønskede mineral- er, først og fremst feltspat og muskovitt, er for stort til at kvartsitten er aktuell som råstoff for ferrosilisium. Til andre formål hvor det ikke stilles store krav til renhet, kan den tenkes å være anvendbar. Sammen- lignet med andre kvartsittforekomster peker den undersøkte kvartsitten neppe seg ut som spesielt fordelaktig med hensyn til beliggenhet, brytnings- tekniske muligheter og tonnasje.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1556/2
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms