Kartlegging av jordforurensning i 22 barnehager i bydel Sagene (utenfor Ring 2)

Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 22 barnehager/-parker i bydel Sagene i Oslo. I 9 av barnehagene (41%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren og/eller bly anbefalte tiltaksgrenser. I én av disse barnehagene overstiges i tillegg anbefalt tiltaksgrense for kvikksølv i jorda. Tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser anbefales i disse barnehagene. Det ble observert bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 19 av de undersøkte barnehagene. Det er tidligere dokumentert høy sannsynlighet for at slikt trevirke forurenser omkringliggende jord med arsen. For disse barnehagene anbefales det derfor tiltak i form av å fjerne jord og finsand inntil CCA-trykkimpregnerte trevirke, erstatte med rene masser og oljebeise eller fjerne det trykkimpregnerte trevirket. Kreosotimpregnert trevirke ble observert i én barnehage. Slikt trevirke må fjernes helt, og jord og finsand som har ligget inntil trevirket må fjernes og erstattes med rene masser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2006.068
Page number:
58 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
GEOS - Jordforurensning i 650 barnehager i Oslo
Prosjektnr:
309602
Fylke:
Oslo