Kartlegging av jordforurensning i 21 resterende barnehager i Oslo

Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning i 21 barnehager/-parker i Oslo. dette er barnehager som ikke tidligere er rapportert, og er spredt over seks bydeler. I 5 av barnehagene (24%) overstiger jordas innhold av bly, arsen og/eller kvikksølv anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser anbefales i disse barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 16 av de undersøkte barnehagene. Det er tidligere dokumentert høy sannsynlighet for at slikt trevirke forurenser omkringliggende jord med arsen. For disse barnehagene anbefales det derfor tiltak i form av å fjerne jord og finsand inntil CCA-trykkimpregnert trevirke, erstatte med rene masser og oljebeise eller fjerne det impregnerte trevirket. Mulig kreosotimpregnert trevirke ble ikke observert i noen av barnehagene. Slikt trevirke må i tilfelle fjernes helt, og jord og finsand som har ligget inntil trevirke må fjernes og erstattes med rene masser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2007.054
Page number:
48 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
GEOS - Jordforurensning i 650 barnehager i Oslo
Prosjektnr:
309602
Fylke:
Oslo