Kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal

I et samarbeidsprosjekt mellom Alvdal kommune, Norges vassdrags- og energi- direktorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det foretatt en kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal kom- mune, og da med hovedvekt på sentrumsnære områder i kommunen. Kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmassene langs Folla og Glåma, på Plassen, samt området rundt utløpet av sideelvene Tronåa og Kvernbekken, er gjort på grunnlag av resultat fra georadarmålinger, undersøkelsesboringer, temperaturmålinger, vann- og sedimentanalyser. Undersøkelsene viser at enkelte områder langs Glåma er godt egnet for grunnvarmeuttak. Elveviftene ved utløpet av Tronåa og Kvernbekken er godt egnet for uttak av grunnvann. Tre undersøkelsesbrønner på elvesletta like vest for Glåma vist en grunnvannskapasitet med over 20 l/s. Disse brønnene er boret i gamle elveløp. Andre lokaliteter på de sentrumsnære elveslettene er uegnet for grunnvannsuttak Ut fra georadarprofilene klarte man ikke å skille ut de områdene på elvesletta som er godt egnet for grunnvannsuttak med de som er dårlig egnet. På Plassen viste alle undersøkelsene at massene er for tette og finkornede til å pumpe opp tilstrekkelige mengder med vann. Kvaliteten av grunnvannet som ble analysert var god, og det er liten sannsyn- lighet for skade på tekniske installasjoner i et grunnvarmeanlegg. Ut fra temperaturmålinger antas områdene som ikke er påvirket av Folla og Glåma å ha en grunnvannstemperatur over 4,0oC gjennom vinteren. Målingener av varmeledningsevnen på kjerner fra 11 bergartsprøver bestående av kvartsrike sandsteiner og kvartsitter fra områdene rundt Alvdal sentrum viser at berggrunnen har svært god varmeledningsevne, og er godt egnet for uttak av grunnvarme.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.063
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hedmark