Kartlegging av grunnvarmepotensialet fra løsmasser i Otta, Sel kommune

Forkortet: I forbindelse kartlegging av grunnvarmepotensialet i Otta området er det utført georadarundersøkelser, sonderboringer og nedsetting av undersøkelsesbrønner i løsmasser. Det ble under etablering av undersøkelsesbrønnene tatt ut sedimentprøver til kornfordelingsanalyser og grunnvannprøver til kjemisk analyse ved utvalgte dyp. Det er også utført langtids nivå- og temperaturmålinger av grunnvannet i utvalgte undersøkelsesbrønner. Undersøkelsene viser at det finnes mektige avsetninger av grovkornete sedimenter, stedvis over 30 meter mektige, med meget god vanngiverevne innen det undersøkte området. Utstrekningen på området med slike avsetninger begrenser seg til elveviften som Ottaelva har avsatt ut Gudbrandsdalen ved Otta sentrum. På nord- og sørsiden av denne elveviften domineres løsmassene av finkornige sedimenter med betydelig mektighet og liten vanngiverevne men med et øvre tynt grovkornet lag av elveavsetninger. Tidligere etablering av en dyp grunnvannsbrønn i privat regi på elvesletten rett nord for elveviften gir indikasjoner på grove sedimenter med god vanngiverevne under de finkornige sedimentene på ca. 70 meters dyp.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2005.048
Page number:
61 s. + 6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Kartlegging av grunnvarmepotensialet i Sel kommune
Prosjektnr:
277107
Fylke:
Oppland