Jotunheimen. Kvartærgeologisk kart; Jotunheimen; 1.250 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr.37