Jordbunnskjemiske undersøkelser i forbindelse med studium av felt- metodikk for geokjemisk prospekteringsarbeid.

Rapporten gir en grundig fremstilling av en rekke geokjemiske undersøkelser utført ved NGU i tiden 1957-1968. Særlig utførlig er her arbeidet med å fremskaffe bakgrunnsinnhold for malmelementer i myrjord behandlet (semikvantitativ bestemmelser av Co, Ni, Ag, Cu, Mo, V, Mn, Pb, Zn, (Fe) for 13 forskjellige områder i landet). I tillegg er humifiseringsgrad, pH og askeinnhold samt volumvekt bestemt. For sammenligning er det også gjort undersøkelser av torvmark ved noen kjente malmforekomster (Åmot og Dalane i Telemark, Sørli i Nord-Trøndelag). For utprøving av metodikk for prøvetaking av fastmark er undersøkelser utført ved og omkring noen forskjellige mineraliseringer (Grua og Vardal i Oppland, Gassemaras i Finnmark, Mostadmarka i grensetraktene mellom Sør- og Nord-Trøndelag). Analysene, som er semikvantitative, omfatter Co, Ni, Ag, Cu, Mo, V, Mn, Pb og Zn (for Grua-området bare enkelte Pb,- Cu,- og Zn-bestemmelser). I tillegg foreligger askebestemmelser, og fra Vardal-området en del volumvekt-, pH-, fosfor-, kalium- og magnesiumbestemmelser. Foruten forskjellige feltregistreringer og -beskrivelser er metodikk for prøvetetthet og dybde drøftet. For moreneområdet på Gassamaras foreligger også utførlige kornfordelingsanalyser samt spesiell metodeundersøkelse for kobber i bjerkgrein- skudd. Registrert på NGUs bibliotek som monografier.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
406 C
Page number:
456 (2 b.)
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport