Inspeksjon av borebrønn ved Borgen skole, Asker kommune, Akershus

Det er gjort borehullsinspeksjon med optisk televiewer og logget temperatur, elektrisk ledningsevne og naturlig gammastråling i en 165 m dyp borebrønn ved Borgen skole. Hensikten med loggingen har vært å fremskaffe data for vurdering av grunnvarmepotensialet i brønnen. Den optiske loggen viser at bergarten (skifer, siltstein, knollekalk) er generelt svært lite oppsprukket. Temperaturloggen viser en svak temperaturøkning, 0.56 oC/100m, ned til ca 100 m dyp. Fra 100 m øker temperaturgradienten til 0.98 0C/100m og temperaturen er ca. 6.8 oC ved 160 m dyp. En markert temperaturøkning fra 160 m kan tyde på vanninnstrømning på dette dyp. En observert sprekk på den optiske loggen ved samme dyp bekrefter at dette kan være tilfelle. Ledningsevnen er konstant og lav, ca 225 us/cm, langs hele borehullet bortsett fra de øverste 6 m av hullet hvor den er enda lavere. Naturlig gammastråling ligger på et lavt nivå, ca 75 cps, langs hele hullet. En markert nedgang mellom 60 og 70 m indikerer en annen bergart, kalkrik sandstein, som trolig har noe lavere kaliuminnhold enn i hullet for øvrig. Avviksmålingen viser at hullet dreier i nordvestlig retning med et horisontal- avvik på 21 m i bunn. CD med optisk logg av hele borehullet kan bestilles ved NGU.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2001.036
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus