Informasjonssystemet ved Norges geologiske undersøkelse

NGU skal bidra til et best mulig grunnlag for forvaltning av Norges natur- ressurser og til å gi samfunnet kunnskaper om landets geologi. Som et ledd i dette arbeidet er det opprettet et informasjonssystem for geologiske data. Samtidig som viktige samfunssektorer har tilkjennegitt et økende behov for EDB basert geofaglig informasjoon har en ved NGU sett det som nødvendig å bedre flere av rutinene for registrering, bearbeiding, tolking og presentasjon av slik informasjon. En videre utbygging av informasjonssystemet er et av NGUs satsningsområder. Hensikten er å gi samfunnet bedre oversikt over geokjemiske data på en brukervennlig måte. Beslutninger vedrørende utbygging av maskinressursene og valg av utviklings- verktøy er foretatt, og utstyret under installering. Rapporten gir en oversikt over hvordan informasjonssystemet er planlagt bygd ut, og hvordan det griper inn i det eksisterende referansearkiv, fagdatabaser og produksjonssystemer. Rapporten tar for seg selve strategien i denne oppbyggingen og skisserer framdriftsplanene og ressursbehovet for dette arbeidet. En oversikt over dagens EDB-utrustning ved NGU er gitt i vedlegg.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.115
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport