Informasjonsmateriell om landhevning og strandforskyvning ved helleristningen Bølareinen, Valøya, Snåsavatnet.

På Sørsiden av Snåsavatnet ligger den kjente helleristningslokaliteten "Bølareinen". Fra lokalt hold ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å skaffe bedre informasjon om ristningene og forholdene på stedet helt fra tidlig steinalder og fram til idag. Her er landhevningen etter siste istid et sentralt tema. Det er reist informasjonstavler på stedet. Arbeidsgruppen har i tillegg diskutert NGUs forslag om å lage en borsjyre. En lang rekke institusjoner og lag har deltatt i arbeidet. Erfaringene fra et slikt tverrfaglig prosjekt vil være nyttig for lignende tiltak ved flere av våre fornminner, naturvern- objekter o.l. Rapporten inneholder kun NGUs andel av prosjektet (tema landhevning).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.147
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport