Industrielle mineraler og bygningsstein i fylkesplanen.

Som et ledd i den regionale ressurskartleggingen av Nordland har NGU fått i oppdrag å lage en sammenstilling av opplysninger om de mest aktuelle fore- komster og områder for industrimineraler og bygningsstein. På grunn av de spesielle geologiske forhold i Nordland fylke, må fylkets potensial av industrimineraler betraktes som meget betydningsfull. Å frem- skaffe en fullstendig oversikt over disse ressursene krever imidlertid en betydelig innsats i årene fremover. Utnyttelsesmuligheten av disse ressurser er imidlertid i stor grad avhengig av i hvilken grad en klarer å produsere kvaliteter som er konkurransedyktige til tross for transportavstander. Videre bearbeidelse/foredling innenfor fylket vil derfor i sterk grad prege utnyttelsesmuligheten av fylkets mineralske råstoffressurser.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1625/5D
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland