Hydrogeologiske undersøkelser ved Urnes stavkirke, Luster i Sogn. Sluttrapport.

Forkortet: Hydrogeologiske undersøkelser ved Urnes stavkirke viser at kirken er fundamentert på relativ finkornig morenemateriale med en generelt lav hydraulisk ledningsevne. Sonderboringer har påvist at mektigheten til morenedekket varierer fra cirka 2,0 m ved den nordlige grensen av kirkegården til mer en 11,0 m direkte sør for kirkegården. Under kirken er løsmassetykkelsen cirka 6,0 til 8,0 m over fast fjell. Kornfordelingsanalyser tyder på relativ lav hydrauliske ledningsevne på løsmassene i det undersøkte området. Generelt sett har den øverste meter av massene en høyere ledningsevne enn massene som ligger under. Dette tyder på at størstedelen av grunnvannstrømmen foregår i den øverste meteren av løsmassene. På grunn av den relativt lave hydrauliske ledningsevnen i løsmassene infiltrerer trolig kun en liten del av nedbørsemengden i grunnen, noe som gir liten grunnvannsstrømning og små variasjoner i grunnvannstanden over tid. Målingene av grunnvannstanden som pågår nå, kan gi en bedre forståelse av denne prosessen og dermed betydningen for massenes stabilitet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2006.044
Page number:
37 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Prosjektnr:
271200