Hydrogeologiske undersøkelser ved Mevik vannverk, Gildeskål kommune

NGU har på forespørsel fra Mevik vannverk gjennomført en hydrogeologisk undersøkelse av vannverkets grunnvannskilde. Kilden er en naturlig fritt strømmende grunnvannskilde i løsmasser, med et fokusert utstrømningspunkt. Kilden har sitt tilstrømningsområde i dalsiden opp mot fjellet Breitinden i et uberørt område med ubetydelig menneskelig aktivitet. Månedlige uttak av vannprøver til kjemiske og bakeriologiske analyser fra 2004 og fram til i dag har vist stabil god vannkvalitet i kilden, men det har forekommet tre episoder hvor det er registrert innehold av fekale indikatorbakterier. Det er antatt at dette skyldes innlekkasje av forurenset overflatevann. Det er utført temperaturmålinger av grunnvannet i kilden fra juli 2006 til april 2007 som viser moderat temperaturendring, uten større korttidsvariasjoner, over året. Det kan også ses en forsinkelse i endringer i grunnvannstemperaturen i forhold til lufttemperaturen som indikerer at mesteparten av grunnvannet i kilden har en betydelig oppholdstid i grunnen. På bakgrunn av disse temperaturmålingene, geologiske og områdehygieniske vurderinger, samt resultater fra vannanalysene, anses infiltrasjonsområdet til kilden som godt sikret mot forurensninger. Selve inntaksordningen i kildeframspringet er ikke godt nok siket mot periodevis inntrenging av forurenset overflatevann. For å bedre vannkvaliteten i vannverket anbefales det derfor å anlegge avskjærende grøfter oppstrøms kilden for å lede bort overflatevann samt å sikre at overflatevann ikke tilføres under overføring til oppsamlingstank. Det er foreslått etablert to beskyttelsessoner rundt kildeområdet for å sikre området mot uønsket aktivitet i framtiden. Restriksjoner på aktivitet i nedslagsfeltet er, sammen med de geologiske forholdene i kildeområdet, ansett å utgjøre to hygieniske barrierer og det vil derfor ikke være påkrevd med ytterligere hygieniske barrierer i form av vannbehandling. Dette forutsetter imidlertid at forestående sikringsarbeider i kildeområdet lykkes med å hindre innlekkasje av overflatevann. Dersom gjennomførte tiltak ikke oppnår ønsket effekt må vannet behandles for å gi en tilstrekkelig sikkerhet i vannforsyningen. UV-behandling vil, på grunn av kildevannets lave fargetall og turbiditet, være en meget velegnet metode for å sikre god hygienisk kvalitet på drikkevannet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2007.036
Page number:
6 + vedleg
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Prosjektnr:
271200
Fylke:
Nordland