Hydrogeologiske undersøkelser ved Mølleneset, Alta kommune

Det er i forbindelse med planene om etablering av en fiskeforedlingsbedrift på Mølleneset i Kåfjord gjennomført hydrogeologiske undersøkelser i dette området. Selve Mølleneset utgjøres av en glasifluvial elvevifte med forholdsvis begrenset horisontal utstrekning. Utførte grunnboringer har imidlertid avdekket grovkornete avsetninger med god vanngiverevne ned til 40 meters dyp i de sentrale deler av avsetningen. For å kartlegge akviferens kapasitet og grunnvannets kvalitet har det blitt gjennomført prøvepumping fra desember 2007 til juni 2009. To brønner etablert i forbindelse med en nedlagt bedrift for smoltproduksjon ble benyttet under prøvepumpingen med et samlet uttak på ca. 20 l/s. Det ble under prøvepumpingen utført nivåmålinger av grunnvannspeilet i flere observasjonsbrønner og tatt ut vannprøver til kjemiske og bakteriologiske analyser. Det ble også utført temperaturmålinger av grunnvannet og Mølleelva for å kartlegge oppholdstid på grunnvannet. I tillegg til temperaturmålinger ble det utført et sporstofforsøk der sjøvann ble pumpet opp i elva oppstrøms brønnene, hvorpå grunnvannets konduktivitet i pumpebrønnene ble målt over en lengre periode. Konklusjonen på undersøkelsene er at akviferen på Mølleneset har et betydelig grunnvannspotensial som vil kunne dekke den planlagte bedriftens ferskvannsbehov. Nydanning av grunnvann til akviferen er i all hovedsak basert på infiltrasjon fra Mølleelva, og temperaturmålinger og sporstofforsøk viser meget kort oppholdstid på infiltrert elvevann i brønnene nærmest elva (< 1 døgn), mens oppholdstid på hele 6-8 uker på grunnvannet ble registrert i brønnene lengst vekk fra elva. Til tross for en kort oppholdstid på grunnvannet i en av brønnene, viser de utførte vannanalysene meget god bakteriologisk og kjemisk drikkevannskvalitet i begge brønnene. Det ble imidlertid registrert et økende kloridinnhold i brønnene lengst vekk fra elva vinterstid med lav vannføring og temperatur i Møleelva. Økt kloridinnhold indikerer økt sjøvannpåvirkning av grunnvannet, og viser at mengden elvevann som mater akviferen ikke må reduseres i forhold til dagens nivå. Dette vil ha betydning for planene om utbygging av et minikraftverk basert på vannføring og fallhøyde i Mølleelva. Det er gitt forslag til plassering av nye grunnvannsbrønner på Mølleneset da de eksisterende brønnene ikke har riktig utforming i forhold til større grunnvannsuttak. Det er i forslaget til plassering av nye brønner tatt hensyn til foreliggende plassering av ny E6 trase over Mølleneset. Et framtidig grunnvannsuttak vil også legge føringer på utforming av grunnarbeider og drenering i forbindelse med etablering av ny E6.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2009.052
Page number:
41 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Prosjektnr:
271200
Fylke:
Finnmark