Hydrogeologiske undersøkelser Grimstad vannverk, Gildeskål kommune

Frie emneord: Klausulering NGU har på forespørsel fra Grimstad vannverk gjennomført en hydrogeologisk undersøkelse av vannverkets grunnvannskilde. Kilden er en naturlig fritt strømmende grunnvannskilde med et fokusert utstrømningspunkt i løsmasser. Kilden har sitt tilstrømningsområde i dalsiden opp mot fjellet Skjeggen i et uberørt område med ubetydelig menneskelig aktivitet. Månedlige uttak av vannprøver til kjemiske og bakteriologiske analyser fra 2002 og fram til i dag har vist stabil og god vannkvalitet i kilden, foruten to prøver tatt høsten 2003 som inneholdt fekale indikatorbakterier. Det er antatt at dette var en enkeltepisode som skyltes anleggsarbeid tilknyttet vannverket. Det er utført temperaturmålinger av grunnvannet i kilden fra november 2005 til juni 2006 som viser moderat temperaturendring over året uten større korttidsvariasjoner. Det kan også sees en forsinkelse i endringer i grunnvannstemperaturen i forhold til lufttemperaturen som indikerer at mesteparten av grunnvannet i kilden har en betydelig oppholdstid i grunnen. På bakgrunn av disse temperaturmålingene, geologiske og områdehygieniske vurderinger, samt resultater fra vannanalysene, anses kilden som godt sikret mot forurensninger. Det er etablert to beskyttelsessoner rundt kildeområdet for å sikre området mot uønsket aktivitet i framtiden. Restriksjoner på aktivitet i nedslagsfeltet er sammen med de geologiske forholdene ansett å utgjøre to hygieniske barrierer og det vil derfor ikke være påkrevd med ytteligere hygieniske barrierer i form av vannbehandling.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2006.066
Page number:
6 s., 2 ka
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland