Hovedtrekk av Gudbrandsdalens kvartærgeologi.

Denne oversikten vil behandle løsmassene, deres dannelsesmåte og alder. Berggrunn og berggrunnsmorfologiske forhold vil bli holdt utenfor. Over- sikten vil mest befatte seg med isavsmeltningsforløpet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
Oddvar Furuhaug, NGU
Serier:
NGU-rapport
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland