HISU-prosjektet 1974. Malmundersøkelser i Leirfjord, Nordland fylke.

Smøråsen/Tørråsen og bly-sinkforekomster opptrer som en synk, en dagstrosse og flere røsker. Det har vert drift og oppfaringsarbeider ved forekomsten siden 1880 årene. Etter avtale med HISU er det utført følgende undersøkelser i 1974: Geologisk kartlegging, geokjemisk prøvetaking av mineraljord og av fast fjell og geo- fysiske forsøksmålinger med VLF. Hensikten med undersøkelsene var: Kartlegge utgående av malmen i forbindelse med en genetisk plassering av mineral- iseringen, kartlegge tektonikken i forbindelse med en eventuell sammenheng mellom forekomstene Smøråsen/Tørråsen og Småhaugene og undersøke forløpet av mineraliseringen mot dypet. Undersøkelsene viser at malmen er knyttet til hetrogene lag i en marmorenhet. Mineraliseringen forekommer tildels som massive ganger og malmmineralene er i hovedsak blyglans, sinkblende og magne- titt. Etter de foreliggende data kan det ikke trekkes noen sikker konklusjon om malmens forløp i vertikalplanet og det er ikke kommet fram indikasjoner som peker på en sammenheng mellom mineraliseringene i Smøråsen/Tørråsen og Småhaugene. Etter det som er kjent er malmens mektighet langt under det som er nødvendig for økonomisk drift. Imidlertid har de geofysiske målinger som er benyttet gitt liten informasjon om mulighetene for malmmineralisering mot dypet og under overdekket. Et begrenset program med IP- og magnetiske mål- inger er anbefalt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1252/4
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland