HISU-prosjektet 1974. Malmundersøkelser i Husvik, Alstahaug, Nordland.

Husvik bly-sinkforekomst opptrer som en ca. 1,5 km lang nord-sydgående sone hvor mineraliseringen er blittet i en rekke dagstrosser, stoller og røsker. Forekomsten har hatt flere driftsperioder siden 1897. Etter avtale med HISU utførte NGU følgende undersøkelser i 1974: Geologisk kartlegging, geokjemisk prøvetaking av mineraljord og geofysiske målinger (IP,SP, ledningsevne) over malmsonen. Hensikten med undersøkelsen var: Kartlegge utgående av malmen og tektonikken rundt forekomsten, om mulig bestemme den genetiske plassering av minerali- seringen, kartlegge en mulig repetering og fortsettelse av malmen og malmens forløp mot dypet. Malmens utgående er godt kjent og mineraliseringen opptrer som ganger og linser i en forkastningslinje (gammelt skyveplan ?) i en kalkglimmerskifer- kvartsittenhet. De geofysiske målingene har gitt indikasjoner på en dypere liggende leder, men det er ikke kommet fram indikasjoner på forlengelse eller repetering av malmsonen. Undersøkelsene viser at malmen ikke har tilstrekkelig mektighet for økonomisk drift. En fremtidig drift er avhengi av at det eksi- sterer en dypmalm av bedre kvalitet enn malmen som går i dagen. Feltet bør derfor suppeleres med geofysiske undersøkelser (pol/pol- og magnetiske mål- inger) for å avgjøre om det er malm eller grafitt i den dypere liggende lederen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1252/3
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland