Håndbok for kartlegging av spesialavfall og forurenset grunn.

Håndboken omhandler grunnlag og metodikk for kartlegging av lokaliteter hvor det har forekommet deponering eller utlekking av spesialavfall og kjemikalier. Metodikken er utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende utenlandske undersøkelser og forsøkskartlegging i to fylker (NGU-rapport nr. 87.111, 88.120 og 89.069). Det er lagt opp til en fylkesvis gjennomføring i samarbeid med lokale for- urensningsmyndigheter (først og fremst miljøvernavdelingene hos Fylkes- mennene). Innsamling av data foregår vesentlig gjennom befaringer og samtaler med ansatte i kommunale etater og industribedrifter. Publikum, lokale lag og ressurspersoner innen miljøarbeid trekkes med i arbeidet. De påviste lokalitetene blir klassifisert i 4 grupper etter behov for videre undersøkelser og tilbak. Registreringsskjemaene fra kartleggingen blir lagt inn i en landsdekkende database. NB: NGU-rapport 89.116 erstattes av denne.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.049
Page number:
70
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport