Gull i bekkesedimenter, Oppland

NGU utførte i tidsrommet 1984-87 en landsomfattende geokjemisk oversikts- kartlegging av metallinnhold i flomsedimenter. Det ble funnet forhøyede gull- og arsenverdier i et belte som krysser søndre del av Oppland fylke. I denne delen av fylket hadde NGU tidligere gjennomført en mer detaljert prøvetaking av bekkesedimenter på kartbladene 1717-3 Fullsenn, 1717-2 Synnfjell, 1616-1 Svenes, 1716-4 Aurdal, 1716-1 Bruflat, 1816-4 Dokka og 1816-1 Gjøvik. Disse prøvene var tidligere ikke analysert på gull, og 650 av dem ble plukket ut for reanalyse, denne gang på gull. Resultatene er ikke entydige. Klare avgrensede gullanomalier framkommer ikke, men det er svakt forhøyede gull- konsentrasjoner i Valdres-regionen. "Gullbeltet" synes å være knyttet til en fyllitt som opptrer langs Jotun- massivet. Korrelasjon mellom fyllitten, gull/arsen-verdiene på flomsediment- kartet og påvist gull i bekkesedimentene tyder på at gullmineralisering kan opptre i tilknytning til fyllitten rundt hele Jotunmassivet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.152
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland