Grusregisteret i Rorøs kommune.

Grusregisteret i Røros kommune er en del av en landsomfattende registrering av sand- og grusforekomster egnet til teknisk bruk. Registeret er EDB-basert og er etablert for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intesser knyttet til disse ressursene. Data fra registeret kan presenteres i form av kart i ulike målestokker, utskrifter og tabeller. I Røros kommune er det registrert 41 forekomster med et samlet volum på 70 mill. m3 sand og grus. Det kvalitetsmessig beste materialet finnes i sør og øst, mens det i nord og vest er betydelig dårligere materiale. En del av sand- og grusforekomstene er berørt av forslag til verneplan for kvartærgeologiske forekomster.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.079
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport