Grusregisteret i Rollag kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Rollag kommune har brukbar tilgang på sand og grus av bergartsmessig god kvalitet. Sand er den dominerende kornstørrelse i de fleste forekomstene, men enkelte forekomster har også tilfredsstillende innhold av grovt materiale. Det er totalt registrert 17 forekomster og av disse er 3 steintipper fra tunelldrift. Sand-og grusforekomstene er volumberegnet til totalt 26 mill. m3 sand og grus.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.039
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud