Grusregisteret I Modum kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Modum kommune er rik på løsmasser men det er underskudd på grovt materiale som grus og stein i de fleste forekomstene. Det er registrert 25 sand- og grusforekomster, 2 pukkverk og 1 steintipp med masser fra tunelldrift. Av et samlet volum på 140 mill. m3, er ca. 80 % konsentrert på de fire store forekomstene Kjølstadmoen, Slettmoen, Markmoen og Vestre Spone.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.034
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud