Grusregisteret i Lier kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Lier kommune har rikelig med sand og grus av bergartsmessig god kvalitet. De fleste forekomster har imidlertid for lite grovt materiale til veiformål. Det er registrert 19 forekomster i kommunen, av disse er 3 pukkverk og 1 forekomst i ur. Det totale volum er beregnet til 47 mill. m3 sand og grus med forekomstene ved Lyngås, Egge og Meren som de dominerende.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.033
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud