Grusregisteret i Krødsherad kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er totalt registrert 38 mill. m3 sand og grus i kommunen. Av dette er ca. 80 % representert på de 3 forekomstene Krøderen Øst, Krøderen Vest og Ringnesmoen. I det vesentligste består massene av sand, og bare begrensede områder har grovt materiale egnet til veiformål. Det er registrert 15 forekomster i kommunen, derav 2 moreneforekomster og 1 pukkforekomst.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.032
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud