Grusregisteret i Flå kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Flå kommune har rikelig med sand og grus av bergartsmessig god kvalitet. De fleste forekomstene har imidlertid for lite grovt materiale til å være godt egnet til veiformål. Det er registrert 17 forekomster i kommunen, derav 2 moreneforekomster og 1 steintipp fra tunneldrift.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.025
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud