Grus- og pukkregisteret i Tinn kommune, Telemark fylke

Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret i Telemark. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering av registeret i Telemark. Alle forekomstene fra første gangs registering ble befart og informasjon lagt inn i NGUs database. Forekomstene er digitalisert og presenteres på ressurskart for sand, grus og pukk i målestokk 1:50 000. I Tinn er sand- og grusforekomstene spredt over hele kommunen, men er hovedsakelig konsentrert til hoveddalførene. Mange av sand og grusforekomstene er små i utstrekning og har begrenset mektighet. Tre forekomster er i dag viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Dette gjelder 14 Måroset, 11 Høymyrhaugen og 28 Mogen. Disse vil også i framtida være viktige uttaksområder. Mange steder er det også tatt ut masser fra moreneavsetninger. Disse massene er som regel brukt til lokale og private formål. I kommunen er det mange steintipper fra kraftverksutbyggingene. En del av disse blir i dag benyttet til formål der det er ønskelig med knust tilslag. Det bør utføres oppfølgende undersøkelser på de viktigste forekomstene for å bestemme kvaliteten og uttagbare mengder. Også aktuelle steintipper bør vurderes med hensyn til kvalitet for bruk til vegformål. Ut fra disse resultatene bør det utarbeides en forvaltningsplan for byggeråstoffer som en del av arealplanen i kommunen. Dette vil sikre tilgangen til nødvendige byggeråstoffer i framtida.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.142
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Telemark