Grunnvatn i fjell til spreidd bustad. GiN-veileder nr. 6

SKRIFTER
|
102
|
Forfattere
Ellingsen, Knut (red.)
Andersen, Rune
Henriksen, Helge
Finsrud, Roar
|
Utgivelsesår
1990
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1990
Summary
Veileder nr. 6 er ment å være en innføring i tilrettelegging av grunnvannsbrønner for spredt bosetning, enkelthus og små fellesvannverk. Den er utarbeidet av Indre Sogn Interkommunale Servicekontor (ISIS). Prosjektleder ved ISIS har vært siv.ing. Rune Andersen. Veilederen er en omarbeidet utgave av en veileder som opprinnelig ble utarbeidet i regi av prosjektet "Effektivisering av vassforsyninga i Sogn og Fjordane". Amanuensis Helge Henriksen (Sogn og Fjordane Distriktshøgskole) har forfattet de 5 første kapitlene. Roar Finsrud (Østlandskonsult A/S) har gitt råd om tekniske anlegg.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket