Grunnvarme som energikilde. Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi.

Bruk av varmepumper med energiuttak fra grunnen er en enkel og miljøvennlig metode for oppvarming av bygninger. Det er foretatt en grov kartlegging av potensialet for grunnvarme i henholdsvis fjell og løsmasser i Hedmark fylke. Formålet med en slik kartlegging er å skaffe bakgrunnsdata til blant annet offentlig energiplaner slik at denne energikilden blir vurdert på lik linje med andre energikilder ved utbygging og rehabilitering. Rapporten gir en fylkesoversikt over grunnvarmepotensialet i fjell er vurdert ut fra en antatt varmeledningsevne for bergartene, mens potensialet for uttak av grunnvarme i løsmasser er gjort på grunnlag av grunnvannstemperatur og løsmassenes antatte egnethet for grunnvannsuttak.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.093
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
INNLANDET