Grunnvannsundersøkelser ved Galdesand vannverk, Lom kommune, 1996

NGU-RAPPORT
97.085
|
Forfattere
Rohr-Torp, Erik
Lauritsen Torleif
Gaut, Sylvi
|
Utgivelsesår
1998
Publikasjonstype
docid
45380
Utgivelsesår
1998
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1997/97_085.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
I forbindelse med oppgradering av Galdesand vannverk, utførte NGU i september -96 georadarmålinger langs to profiler innenfor det inngjerdete området ved dagens produksjonsbrønn. Hensikten med målingene var å finne et gunstig mulig punkt for plassering av ny produksjonbrønn, samt å gi et bedre grunnlag for å beregne sikringssoner rundt vannverket. Innenfor det undersøkte området viser opptakene liten lateral variasjon. Dypet til fjell ligger jevnt på 10 - 11 m. Ned til 5 - 7 m dyp tolkes løsmassene som veksling av sand, grus og stein. Mektigheten av denne enheten ser ut til å være størst i området nærmest Bøvra, og avta svakt mot dalsiden. Mellom denne enheten og fjelloverflaten antas løsmassene å bestå av morene. I oktober -96 utførte NGU 4 undersøkelsesboringer ved vannverket, både for å kunne angi lokalisering og spesifikasjoner for en ny produksjonsbrønn, samt for å etablere peilerør for observasjon av grunnvannsnivåer under senere prøve- pumping. Lom kommune utførte prøvepumping etter NGUs retningslinjer i juli - september -97. Basert på de utførte undersøkelsene og prøvepumpingen er det foretatt beregning av grunnvannets strømningsforhold og oppholdstider i avsetningen. Rapporten angir lokalisering og spesifikasjoner for en ny produksjonsbrønn, samt forslag til sikringssoner rundt vannverket.
Kommune
LOM
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket