Grunnvannsundersøkelser ved Byrkjelo, Gloppen kommune

Det er utført grunnvannsundersøkelser med tanke på vannforsyning/reservefor- forsyning til Byrkjelo i Gloppen kommune. 3 alternative undersøkelsesområder var foreslått av Byrkjelo vassverk. Tidligere boringer med testpumping har vist muligheter for grunnvannsuttak i området der Myklebustdalselva og storelva møtes. Det var ikke anledning til å undersøke det foreslåtte området ved Langøya pga. konflikt med jordbruksinter- esser. I "Ura" finnes et kildeframspring i fjell med kapasitet større enn 10 l/s ved målinger i august og oktober. Vannet er mineralfattig. Fysikalsk-kjemisk kvalitet er god med unntak av lav alkalitet. På en øy i Myklebustdalselva ble det gjort georadarundersøkelser som viste at løsmassene trolig består av sand- og grus-dominert materiale, men de kan være forholdsvis dårlig sortert og kan helt eller delvis også være morenedominert. Soinderboring bekreftet at gruslaget var for tynt til å være egnet til grunn- vannsuttak. Kildeframspringet ved "Ura" framstår som et aktuelt alternativ for vannfor- syning/reservevannforsyning til Byrkjelo. Vannføring og vannkvalitet bør imidlertid overvåkes gjennom et år før kilden bygges ut. Et opplegg for vann- føringsmåling og prøvetasking er foreslått.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.053
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport