Grunnvannsundersøkelser i Tjelderdalen, Verdal kommune.

Formålet med grunnvannsundersøkelsene i Tjelderdalen er å finne ny vannkilde til Aspåstjønna og Andølvatn vasslag. Rapporten er skrevet på grunnlag av Sonja Ekkers hovedoppgave i ingeniørgeologi, NTH. Det er i den forbindelse utført omfattende grunnundersøkelser (sonderboringer og enkle testpumpinger) av breelvavsetninger i Tjelderdalen. Nedre deler av avsetningen mot Leksdals- vatnet er tidligere vurdert ut fra geofysiske metoder med hensyn på grunn- vannsforsyning til Verdal kommunale vannverk. Undersøkelsene viser at det er mulig å ta ut de oppgitte vannmengder både ved Aspåstjønna og på Dalemarksletta, men ut fra en samlet vurdering av geologi, nødvendige klausuleringstiltak og forventede kostnader, anbefales nedsetting av en 6" brønn ved Aspåstjønna for prøvepumping.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.144
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport