Grunnvannsundersøkelser i løsmasser. GiN-veileder nr. 3

SKRIFTER
|
99
|
Forfattere
Ellingsen, Knut (red.)
Ensby, Simen
|
Utgivelsesår
1990
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1990
Summary
Veileder nr.3 omfatter grunnvannsundersøkelser i løsmasser, med vekt på standard prosedyrer i forundersøkelsen for vannverk som skal forsyne mer en 100 personer. Veilederen henvender seg til kommunalteknisk sektor, helseetat, offentlige og private vannverkseiere, rådgivende ingeniører og brønnborere.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket