Grunnvannsundersøkelser ved Semselva, Steinkjer kommune

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt forholdene for grunnvanns- uttak ved Semselva i Steinkjer kommune med tanke på vannforsyning i Følling- området. NGU har tidligere påvist muligheter for grunnvannsuttak i området (NGU Rapport 93.040). Formålet med de oppfølgende undersøkelsene var å finne gunstigste brønnplassering og å sette ut et nett av peilebrønner for måling av grunnvannsnivået under prøvepumping. Undersøkelsene omfattet tre under- søkelsesboringer i løsmasser, samt nedsetting av en observsajonsbrønn i plast for vannprøvetaking i en gammel avfallsfylling. Alle de tre undersøkelses- boringene indikerte gode forhold for grunnvannsuttak. Grunnvannet i undersøk- elsesbrønnene, samt i to prøvetatte kilder er rikt på løse mineraler (relativt hardt vann), men det tilfredstiller kravene til drikkevann. Ut fra en samlet vurdering av beliggenhet i forhold til gammel avfallsfylling og dyrket mark, naturlig beskyttelse,

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
98.167
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport