Grunnvannsundersøkelser ved sør-enden av Rorevannet i Grimstad

I forbindelse me utredning av reservevannforsyning for Grimstad har Grimstad kommune og NGU inngått et samarbeidsprosjekt for å kartlegge mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmasseavsetningene i et mindre område nordvest for Roresanden. Undersøkelsene omfatter georadarmålinger og vurdering av tidligere utførte boringer. Georadarmålingene viser at løsmassene i det undersøkte området er bygd opp av flere avsetningsenheter. En ryggform som kan være morene-dominert med liten mulighet for uttak av grunnvann eller sand/grusdominert med gode grunnvanns- muligheter, er lokalisert sentralt i området. Sør for ryggen er det betydelig mektighet av antatt breelvavsatt sand/grus som regnes å være godt egnet for grunnvannsuttak. Området nord for ryggen har mer vekslende forhold, men det er trolig brukbare muligheter også der, unntatt i nordøst nær vannet. PÅ grunn av propblemer med boretillatelse fra grunneier i tillegg til kort avstand til Rorevannet anbefales Grimstad kommune å vurdere andre muligheter for plassering av reservevannkilde. Aktuelle områder vil være løsmasseavset- ninger rundt Syndle. Dersom kommunen ønsker å fortsette undersøkelsene ved Rorevannet, anbefales det opptil 4 sonderboringer med nedsetting av prøvebrønner/sandspisser for å bestemme best egnet lokalitet for nedsetting av fullskala brønner. Boringene bør foretas med tyngre borutstyr ned til minst 20-25 m dyp i større avstand fra strandlinjen enn tidligere. Det presiseres at det rundt brønnene må foretas klausulering.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.180
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder