Grunnvannsundersøkelser i tilknytning til planlagte energibrønner i Lena-området, Melhus sentrum

I mars 2000 ble NGU forespurt av firmaene E.Tek AS og Statoil om å gjennomføre grunnvannsundersøkelser i Lena-området i Melhus sentrum. Bakgrunnen for under- søkelsene var planer om utnyttelse av grunnvarme i forbindelse med et bolig- felt som etableres i regi av Selmer Bolig AS. Prosjektets målsetting var å fremlegge dokumentasjon med hensyn til mulighetene for å ta ut grunnvann fra løsmassebrønn(er) innenfor det aktuelle området. Etterspurt vannmengde er av størrelsesorden 50m3/time (14 l/s) I tillegg skulle strømningsforhold, grunnvannskvalitet og muligheter for reinfiltrasjon av grunnvann kartlegges. Det konkluderes med at det høyst sannsynlig vil være mulig å dekke det oppgitte vannbehov (50m3/time) ved etablering av en fullskala produksjonsbrønn innenfor utbyggningsområdet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.069
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport