Grunnvannsundersøkelser i Nordangsdalen, Ørsta kommune

På oppdrag av Nordang og Øye vassverk har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført hydrogeologiske undersøkelser i nedre del av Nordangsdalen. I juli/august 1997 ble det utført 17 georadarprofileringer som dannet grunnlaget for utvelgelsen av fire områder for videre undersøkelser med boring og testpumping. Utfra en samlet vurdering anbefaler vi at det etableres en rørbrønn for grunnvannsuttak ved borebrønn 2. Det bør settes ned tre peilerør i tillegg til det eksisterende røret ved punkt 2. Brønnen bør prøvepumpes i ett år med et uttak som ligger noe over det ønskede vannbehovet, men hvis kapasitet og kvalitet er god og stabil kan prøvepumpingen avsluttes etter tre måneder. For å kunne vurdere grunnvannets strømning inn mot brønnen skal grunnvannsnivået i de nedsatte peilebrønnene måles jevnlig under pumpeperioden. Dette vil danne grunnlag for å beregne størrelsen på klausuleringssonene rundt brønnen. I tillegg skal kapasiteten i produksjonsbrønnen måles og det skal tas vannprøver til både bakteriologiske og fysikals-kjemiske analyser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
98.143
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport