Grunnvannsundersøkelser i Hessdalen, Holtålen kommune. Oppfølging av GiN-prosjektet i Sør-Trøndelag fylke

Rapporten gir en oppsummering av resultatene fra grunnvannsundersøkelser i Hessdalen i perioden mai-desember 1995. Som en oppfølging av GiN-prosjektet er det foretatt grunnvannsundersøkelser for vurdering av ny vannkilde for Hessdalen i Holtålen kommune. Grunnvannsmulighetene er vurdert ut fra åtte løsmasseboringer med enkle testpumpinger i området, samt georadarundersøkelser. På grunnlag av de innledende undersøkelsene ble det på sørsiden av Fylkesveien ved Kjerringvollen satt ned en Ø50 mm brønn med filter fra 8,5-11,5 m under overflaten, sentralt i en elvevifte. Brønnen ble prøvepumpet i ca. 3 mnd. med en kapasitet på ca.4 l/s. Vannbehovet til Hessdalen v.v. ble omgitt til 2 l/s. På grunnlag av liten senkning av grunnvannsnivået under prøvepumping kan det antas at magasinet vil kunne dekke et langt større behov. Alle målte fysikalsk-kjemiske og bakteriologiske parametere tilfredstiller kravene i Drikkevannsforskriften. Eneste nødvendige vannbehandling er dermed lufting, men på grunn av relativ lav pH og alkalitet kan vannet med fordel alkaliseres.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.033
Page number:
47
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport