Grunnvannsundersøkelser i Aunegranda, Holtålen kommune, Sør- Trøndelag fylke

For å lokalisere egnede områder for grunnvannsuttak ble det samlet gjennomført 14 sonderboringer langs elva Holta i Aurnegrenda, Holtålen kommune. I utvalgte borpunkter ble det gjennomført korttids testpumping. Det ble samlet inn 4 vannprøver for kjemiske analyser. Løsmasseforholdene viste det seg å være meget ensartede i hele undersøkelses- området. I alle borpunkter ble det observert sandige/grusige masser som i varierende grad var oppblandet med finkornig materiale (silt/leire). Løsmassemektigheten er fra 2 til 11 m med typisk verdi i området 4-8m (9 av 14 borpunkter). Dyp til grunnvannsspeil var i alle lokaliteter 1,5-2.0 m. Det ble utført korttids testpumping i 4 av borlokalitetene og ut fra disse testene må vanngiverevnen for massene betegnes som meget lav (<0.3 l/s pr m). Generelt sett har de innsamlede grunnvannsprøver god drikkevannskvalitet. Verdien for jern, mangan og aluminium er noe høye, men dette antas å skyldes innhold av suspendert materiale i vannprøvene (mikroskopiske mineralpartikler). Kalsium, pH og alkalitet viser noe lavere verdier enn det som er ønskelig i henhold til drikkevannsnormene. Det anses som lite sannsynlig at det foreliggende vannbehov (6-7l/s) for Halt- dalen kan dekkes opp ved hjelp av grunnvannsuttak innenfor det undersøkte området i Aunegrenda. Uttakspotensialet kan imidlertid være tilstrekkelig for en eventuell etablering av fellesvannverk for Aunegrenda. Området ved borhull 2 synes å peke seg ut som gunstig ved en eventuell videreføring av grunnvanns- undersøkelsene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.019
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport