Grunnvannsundersøkelse ved Furestøyl i Brokke, Valle kommune

Det er ønsket fra kommunen å få påvist den best egnete lokaliteten for vann- forsyning til et fremtidig utbyggingsområde for fritidseiendommer. Det ble boret opp 4 lokaliteter på grunnlag av georadarprofiler (NGU Rapport 95.148). To lokaliteter ble prøvetatt og den østligste lokaliteten lengst fra elven ved gamle tufter, synes best egnet. Det opplyses om drikkevannsforskriftene § 15 og kravet til beskyttelsestiltak av vannkilden, samt mulig finansiell støtte fra KAD. Det er gitt et forslag til brønndimensjonering: Ø 200 mm, Con-Slot, slisseåpning 0,7 mm, filterplassering 6,5 - 11,5 m dyp, forventet maks kapasitet 500 l/min.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.138
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder