Grunnvanns- og jordkjemi i Pasvik – Jarfjord; status og trender

Rapporten beskriver status og trender i jord- og grunnvannskjemi for uorganisk luftbåren forurensning langs grensen mot Russland i Pasvik/Jarfjord i Sør-Varanger. Viktige forurensningsparametrene i regionen som Ni, Cu, As, S/SO4 2-, pH og alkalitet (bufferkapasitet) diskuteres inngående, men også Al, Pb, Co, Cr, Hg, Zn, Fe, Mn, Ca, K, Cl, NO3 og NH4 med flere blir dokumentert. Forurensningen stammer i hovedsak fra smelteverket i Nikel i Russland som ble nedlagt i 2020, ca. 90 år etter oppstart. Gjennom prøvetakinger i september 2020 og 2021 oppdaterer undersøkelsene tidligere tidsserier i tre grunnvannsbrønner og ti jordlokaliteter. Den inkluderer også 7 nye jordlokaliteter, ca. 30 nye grunnvannsvannlokaliteter samt fire bekker. Undersøkelsen er et forvaltningssamarbeid mellom Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Konsentrasjonene av nikkel i de øvre lag av jordsmonnet i Pasvik/Jarfjord utgjorde i forurensningssammenheng de mest bekymringsfulle funnene. I forhold til norsk klassifisering av «Forurenset grunn» lå 9 av 17 prøver fra Øvre humussjikt (0-3 cm) i Tilstandsklasse 4 «Dårlig», resten i 3 «Moderat». Nikkelkonsentrasjonene i de samme humusprøvene var også langt over regionale bakgrunnsverdier og har vært økende siden slutten av 1990-tallet. Også kobberkonsentrasjonene i Øvre humussjikt ligger langt over naturlig bakgrunn og har økt i Pasvik- Jarfjord de siste ti-årene. Kobberkonsentrasjonene ligger imidlertid bedre an enn nikkel ift. tilstandsklassifisering for forurenset grunn. Alle unntatt 3 lokaliteter ligger i 1 (Meget god) eller 2 (God). Andre grunnstoffer som arsen, kvikksølv, kadmium, krom og sink lå gjennomgående i tilstandsklasse 1 eller de er ikke med i klassifiseringssystemet (f.eks. kobolt). Det ble ikke registrert overskridelser for NH4, NO3, SO4, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Pb,,Na, NO2, Sb eller Se i noen av grunnvannsprøvene ift. drikkevannsforskriften eller vannforskriftens grunnvannsspesifikke grenser (der slike finnes). Med svært få unntak kom også grunnvannsprøvene for disse elementene i Tiltaksklasse 1 «Bakgrunn» eller 2 «God» ift. klassifisering av norsk Ferskvann, mens omtrent halvparten av grunnvannsprøvene lå i tilstandsklasse 3 (Moderat forurenset) for nikkel. For Al, Fe, Mn, Ni og pH (nedre grense) ble det registrert overskridelser ift. Drikkevannsforskriften, men stort sett på lokaliteter som ikke ville vært naturlig å benytte til regulær drikkevannsforsyning (f.eks. kilder i myr).

Rapporten beskriver status og trender i jord- og grunnvannskjemi for uorganisk luftbåren forurensning langs grensen mot Russland i Pasvik/Jarfjord i Sør-Varanger. Viktige forurensningsparametrene i regionen som Ni, Cu, As, S/SO4 2-, pH og alkalitet (bufferkapasitet) diskuteres inngående, men også Al, Pb, Co, Cr, Hg, Zn, Fe, Mn, Ca, K, Cl, NO3 og NH4 med flere blir dokumentert. Forurensningen stammer i hovedsak fra smelteverket i Nikel i Russland som ble nedlagt i 2020, ca. 90 år etter oppstart. Gjennom prøvetakinger i september 2020 og 2021 oppdaterer undersøkelsene tidligere tidsserier i tre grunnvannsbrønner og ti jordlokaliteter. Den inkluderer også 7 nye jordlokaliteter, ca. 30 nye grunnvannsvannlokaliteter samt fire bekker. Undersøkelsen er et forvaltningssamarbeid mellom Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Konsentrasjonene av nikkel i de øvre lag av jordsmonnet i Pasvik/Jarfjord utgjorde i forurensningssammenheng de mest bekymringsfulle funnene. I forhold til norsk klassifisering av «Forurenset grunn» lå 9 av 17 prøver fra Øvre humussjikt (0-3 cm) i Tilstandsklasse 4 «Dårlig», resten i 3 «Moderat». Nikkelkonsentrasjonene i de samme humusprøvene var også langt over regionale bakgrunnsverdier og har vært økende siden slutten av 1990-tallet. Også kobberkonsentrasjonene i Øvre humussjikt ligger langt over naturlig bakgrunn og har økt i PasvikJarfjord de siste ti-årene. Kobberkonsentrasjonene ligger imidlertid bedre an enn nikkel ift. tilstandsklassifisering for forurenset grunn. Alle unntatt 3 lokaliteter ligger i 1 (Meget god) eller 2 (God). Andre grunnstoffer som arsen, kvikksølv, kadmium, krom og sink lå gjennomgående i tilstandsklasse 1 eller de er ikke med i klassifiseringssystemet (f.eks. kobolt). Det ble ikke registrert overskridelser for NH4, NO3, SO4, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Pb,,Na, NO2, Sb eller Se i noen av grunnvannsprøvene ift. drikkevannsforskriften eller vannforskriftens grunnvannsspesifikke grenser (der slike finnes). Med svært få unntak kom også grunnvannsprøvene for disse elementene i Tiltaksklasse 1 «Bakgrunn» eller 2 «God» ift. klassifisering av norsk Ferskvann, mens omtrent halvparten av grunnvannsprøvene lå i tilstandsklasse 3 (Moderat forurenset) for nikkel. For Al, Fe, Mn, Ni og pH (nedre grense) ble det registrert overskridelser ift. Drikkevannsforskriften, men stort sett på lokaliteter som ikke ville vært naturlig å benytte til regulær drikkevannsforsyning (f.eks. kilder i myr).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2022.022
Page number:
132 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
LGN
Prosjektnr:
325800
Utgiver:
Norges geologiske undersøkelse
Bestiller:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Kommune:
Sør-Varanger