Grunnvann. Temakart med beskrivelse Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke

NGU har kartlagt grunnvannsforekomster i Nord-Aurdal kommune. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, særlig innen vannforsyningssektoren. Informasjonen på kartene kan deles inn i: 1) Avgrensning av grunnvannsforekomster i løsmasser og en klassifisering av løsmassenes vanngiverevne i GOD-MIDDELS-DÅRLIG. 2) Forekomstenes egnethet som drikkevannskilde; klassifisering ut fra dagens arealbruk, evt. arealkonflikter og forurensingsfare. 3) Lokalisering med referansenummer av utføre sonderboringer, testpumpinger og geofysiske undersøkelser, og av eksisterende rørbrønner (produksjons- brønner). 4) Klassifisering av berggrunnens vanngiverevne i GOD-MIDDELS-DÅRLIG. 5) Større sprekker og forkastninger. 6) Lokalisering med referansenummer av borebrønner i fjell; angivelse av dyp og kapasitet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.054
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland