Grunnvann som vannforsyning. Guovdageainnu kommune.

Grunnvannsforekomstene i Guovdageainnu kommune er registrert som en del av NGUs Finnmarksprogram. Grunnvann nyttes i dag som vannforsyning både i Guovdageaidnu og Maze. Av- setningen ved Saraholmen i Guovdageaidnu gir 15 l/sek. Begge vannverkene har tilfredsstillende vannkvalitet. En eskeren som kan følge Gievdneguioka til Maze har en forventet kapasitet rundt 13 l/sek. Vannprøver viser god kvalitet, bortsett fra et litt høyt jerninnhold. Den store graden av løsmasseoverdekning kompliserer tolkningen av grunn- vannsmulighetene i fjell. Bergartene i kommunen er hovedsakelig grønnstein, amfibolitt og glimmerskifer, og det antas at et borhull i disse bergartene vil gi vannmengder uner 0.2 l/sek. Boringer i kvartsitter og i sprekkesoner vil ofte gi vannmengder mellom 0.2 og 0.5 l/sek.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.131
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark